World Wide Wind AS: mer enn 40 % lavere energikostnader (LCOE) sammenlignet med dagens flytende havvindløsninger

World Wide Wind AS: mer enn 40 % lavere energikostnader (LCOE) sammenlignet med dagens flytende havvindløsninger

En ny komparativ kostnads-studie fra analyseselskapet Exceedence Ltd viser at turbindesignet til World Wide Wind kan produsere strøm til en kostnad som ligger mer enn 40% under dagens løsninger.

Ved å bruke tilgjengelige data fra eksisterende flytende vindprosjekter, og i tillegg data fra DNV og NREL, ble en 480 MW vindpark på Utsira modellert, hvor en 15 MW horisontalakslet vindturbin (HAWT) med enten stål eller betongflyter ble sammenlignet med 24 MW designet fra World Wide Wind (WWW).

Resultatene fra studien var en gjennomsnittlig strømproduksjonskostnad (LCOE) på 124 €/MW og 111 €/MW for et HAWT stål- og betong spardesign, og 64 €/MW for WWW-turbinen, regnet i 2024-kostnader.

Designegenskapene til turbinen fra WWW gjør det mulig å skalere opp betydelig utover 15 MW, som er den største turbinstørrelsen flertallet av industrien designer for i dag. WWW har som mål å lansere en 24 MW turbin i markedet før 2030.

Større størrelse per turbin betyr færre kabler og transformatorstasjoner. Videre har turbinene færre bevegelige deler, samt betydelig lavere materialkostnader, noe som alle bidrar til kostnadsov-erlegenheten til WWWs turbin i studien. En fersk analyse utført av 4Subsea AS konkluderte også med at turbinen fra WWW har like stor kapasitetsfaktor som de konvensjonelle turbinene. Siden WWW-turbinene har en lavere effekt fra vaken sammenlignet med HAWT-turbinene, kan de plasseres tettere sammen, og dermed føre til økt produksjon per felt. Effekten av vaken ble imidlertid ikke tatt hensyn til i LCOE-studien.

– For å nå de globale klimamålene trenger verden all den fornybare energien den kan få, også fra flytende havvind. Havvindnæringen står imidlertid overfor store utfordringer med å oppnå relevante priser – mye på grunn av at vindturbinene som brukes i dag er designet for å stå på land. Industrien trenger disruptive løsninger for å bli mer relevant, og vår løsning muliggjør kostnadsreduksjoner langs hele verdikjeden, sier Bjørn Simonsen, administrerende direktør i WWW.

Back to news

Contact World Wide Wind

TO CONTACT WWW PLEASE USE ONE OF THE FORMS BELOW.